top of page

RSG Performance Group

Public·120 members

[suoratoisto] Kazakstan Suomi 2022 7 syyskuuta 2023


ottaa huomioon, että Kazakstanin hallitus ja valtion joukot ovat arvostelleet kansallisia ja kansainvälisiä toimittajia ja tiedotusvälineitä ja hyökänneet niitä vastaan ja että ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta on evätty pääsy maahan; ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaiset, joilla ei ollut ulkoisia tunnusmerkkejä, ampuivat TV Rain ‑kanavan toimittajaa Vasilyi Polonskyita ja valokuvaajaa Vasilyi Krestijaninovia, kun he työskentelivät lähellä Almatyn ruumishuonetta; ottaa huomioon, että lainvalvontaviranomaiset ovat pidättäneet tai häirinneet useita toimittajia, joihin kuuluvat muun muassa Saniya Toiken, Makhambet Abzhan, Lukpan Akhmedijarov, Kassym Amanzhol, Darkhan Omirbek; M. ottaa huomioon, että Kazakstanin viranomaiset ovat pitkään rajoittaneet perusoikeuksia, kuten oikeutta rauhanomaiseen mielenosoitukseen, yhdistymisvapautta ja sananvapautta; ottaa huomioon, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuoden 2021 World Press Freedom Index -lehdistönvapausindeksissä Kazakstan oli sijalla 155 yhteensä 180 maasta; ottaa huomioon, että rauhanomaisten oppositioliikkeiden Koshe Partiyasy ja Kazakstanin demokraattinen valinta (DCK) 13 aktivistia on tuomittu, mukaan lukien poliittiset vangit Kairat Klyshev, Noyan Rakhimzhanov, Askhat Zheksebajev ja Abai Begimbetov, jotka tuomittiin viideksi vuodeksi vankeuteen välittömästi sen jälkeen, kun ihmisoikeuksista vastaava EU:n erityisedustaja ja EU:n Keski-Aasian erityisedustaja olivat vierailleet Kazakstanissa; ottaa huomioon, että heidän poliittiset oikeudenkäyntinsä pidettiin verkossa ja että syytteiden tueksi ei esitetty yhtään tuomioistuimen päätöstä DCK:n ja Koshe Partiyasyn kieltämisestä; N.


Kazakstan-Suomi 7.9 , Astana Away


ottaa huomioon, että 2. tammikuuta 2022 tuhannet ihmiset alkoivat osoittaa mieltään rauhanomaisesti Žanaozenin kaupungissa vastustaakseen hallituksen päätöstä poistaa nestekaasun hintakatto, mikä oli johtanut hintojen jyrkkään nousuun; ottaa huomioon, että mielenosoitukset levisivät nopeasti yli 60 kaupunkiin ja paikkakunnalle ja niissä vaadittiin aitoa poliittista muutosta, oikeudenmukaisia vaaleja ja tehokkaita toimenpiteitä laajalle levinneen korruption torjumiseksi; B. ottaa huomioon, että Kazakstanin ihmisoikeustilanne on heikentynyt vaarallisella tavalla viimeaikaisten mielenosoitusten aikana ja mielenosoittajat ovat ilmoittaneet tyytymättömyytensä syiksi demokraattisen edustuksen puuttumisen hallituksen päätöksentekoprosesseissa, pahenevan korruption sekä ihmisoikeuksien ja poliittisten vapauksien loukkaukset; C.


Maat ja markkinat 1/2022: Venäjän-kauppa loppui


kehottaa viranomaisia luovuttamaan tiedot mielenosoituksiin liittyvistä pidätyksistä ja kuolemantapauksista ja varmistamaan, että kaikilla syytteen saaneilla on oikeus asianajajaan ja heille taataan oikeudenmukainen oikeudenkäynti kansainvälisen oikeuden mukaisesti; 7. kehottaa Kazakstanin viranomaisia tarkistamaan julkisia kokoontumisia koskevaa lakia, jotta oikeus rauhanomaiseen mielenilmaisuun toteutuisi kansainvälisten normien mukaisesti ja jotta kazakstanilaiset voisivat osallistua rauhanomaisiin mielenosoituksiin ilman pelkoa pidätyksistä ja poliisin ahdistelematta ja estämättä, sekä varmistamaan, että riippumattomat tiedotusvälineet, kansalaisyhteiskunnan ryhmät, poliittiset oppositioryhmät, aktivistit, ammattiyhdistysaktivistit ja ihmisoikeuksien puolustajat voivat harjoittaa toimintaansa ilman, että hallitus puuttuu siihen aiheettomasti, ja ilman pelkoa häirinnästä tai poliittisesti motivoiduista syytetoimista; kehottaa uudistamaan perusteellisesti oikeusjärjestelmää ja, kuten YK ja Etyj ovat suosittaneet, kumoamaan rikoslain pykälät, joita käytetään poliittisesti motivoituihin syytetoimiin; kehottaa Kazakstanin viranomaisia kumoamaan tuomioistuinten päätökset, jotka koskevat rauhanomaisia oppositioliikkeitä Koshe Partiyasy ja DCK; 8.


Kazakstanin tilanne - Torstai 20. tammikuuta 2022


Sinun tähtesi täällä: Vuodet tasavallan presidentin puolisona


ottaa huomioon, että huolimatta Kazakstanin sisäministeriön Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) johtajalle antamista ilmoituksista, joiden mukaan vankiloiden ja pidätyskeskusten oloissa ja ihmisoikeuksien kunnioittamisessa olisi odotettavissa parannuksia, konkreettisia tuloksia ei ole saavutettu; ottaa huomioon, että Kazakstanin vankeinhoitojärjestelmän ja ihmisoikeuksien puolustajan Elena Semenovan allekirjoittamasta muistiosta huolimatta kidutus ja kaltoinkohtelu vankiloissa ja pidätyskeskuksissa on edelleen järjestelmällistä, samoin kuin rankaisemattomuus näistä rikoksista, koska viranomaiset eivät edelleenkään tutki uskottavasti kidutusväitteitä; Q.


The Statesman's Yearbook 2023: The Politics, Cultures and


Huuhkajat lentää hornankattilaan, jossa Tanska koki yhden


tammikuuta 2022 antaman julkilausuman, – ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen sekä kidutuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen, – ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 12. maaliskuuta 2020 antaman yleisen määräaikaisarvioinnin Kazakstanista, – ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan, A.


[[URHEILU-TV***]!!!!!] Kazakstan Suomi 2022 7 syyskuuta 2023


pyytää painokkaasti, etteivät Kazakstanin viranomaiset tulkitsisi termiä ”terrorismi” liian laajasti käyttäessään sitä syyteperusteena ja että ne tekisivät eron rauhanomaisten mielenosoittajien ja sellaisten henkilöiden välillä, jotka käyttivät väkivaltaa ja syyllistyivät rikoksiin kansainvälisten normien perusteella; toistaa kehotuksensa tarkistaa ääriliikkeiden määritelmää, jotta se vastaisi Kazakstanin kansainvälisiä velvoitteita; pyytää painokkaasti, että Kazakstanin viranomaiset eivät enää käyttäisi maan rikoslain 405 pykälää perusteena pyrkiessään saamaan syytteeseen kiellettyjen ”ääriryhmien” jäseninä pidettyjä henkilöitä tai niiden todellisia jäseniä ja että ne kehottaisivat tarkistamaan tuomioistuimen määräämää mielivaltaista rauhanomaisten poliittisten liikkeiden kieltoa, kehottaa maan viranomaisia teettämään riippumattoman selvityksen kaikista tuomioista, jotka on langetettu kielletyn ”äärijärjestön” toiminnan järjestämisestä tai siihen osallistumisesta, ja pyytämään tuomioistuimia mitätöimään kaikki tuomiot, jotka perustuivat pelkästään väitettyyn jäsenyyteen rauhanomaisessa poliittisessa oppositio- tai edunvalvontaryhmässä taikka väitettyyn tukeen tällaiselle ryhmälle; 16.


Kazakstan - Suomi 07.09.2023 - Katso Vihje & Kertoimet


kehottaa jäsenvaltioita tekemään aloitteen Etyjin Moskovan mekanismin käyttämisestä niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden selvittämiseksi, jotka liittyvät mielenosoittajien ja lainvalvontaviranomaisten kuolemaan Almatyssa tammikuussa 2022 ja muihin ihmisoikeusloukkauksiin, joita on tapahtunut rauhanomaisten mielenosoitusten alettua eri puolilla Kazakstania; 12. kehottaa Kazakstanin viranomaisia pyytämään YK:n erityismenettelyjä ja Etyjin asiantuntijoita suorittamaan selvityksiä paikan päällä ja kehottaa maan viranomaisia tekemään täysimääräistä yhteistyötä niiden kanssa sekä harkitsemaan pysyvän työryhmän perustamista Etyjin alaisuuteen, jotta voidaan arvioida, johtuivatko levottomuudet ulkomaisesta sekaantumisesta vai maan sisäisestä valtataistelusta, ja puuttua niiden perimmäisiin syihin; 13.


kehottaa Kazakstanin viranomaisia lopettamaan ihmisoikeusryhmien, kuten Bostandyq Kz, Qaharman, Femina Virtute, Veritas, 405, Elimay ja 14 artikla, poliittisen vainon; 9. kehottaa EU:ta ja kansainvälistä yhteisöä käynnistämään viipymättä asianmukaisen kansainvälisen tutkinnan rikoksista, joita kazakstanilaisia vastaan tehtiin maan kaksi viikkoa kestäneiden mielenosoitusten aikana, ja tutkimaan muun muassa katoamistapaukset sekä ilmoitukset kidutuksesta, mielivaltaisista pidätyksistä ja sala-ampujista, jotka surmasivat tai haavoittivat rauhanomaisia mielenosoittajia, myös alaikäisiä, Almatyssa ja muissa Kazakstanin kaupungeissa; 10. kehottaa Euroopan ulkosuhdehallintoa (EUH) ja jäsenvaltioita hyödyntämään monenvälisiä foorumeita, myös YK:n ihmisoikeusneuvostoa tai Etyjiä, Kazakstanin ihmisoikeustilanteen seuraamiseen; 11.


pyytää asettamaan ihmisoikeudet etusijalle EU:n yhteistyössä Kazakstanin kanssa; korostaa, että tehostettuun kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen perustuvien syvempien poliittisten ja taloudellisten suhteiden EU:n kanssa on pohjauduttava yhteisiin arvoihin ja ne edellyttävät Kazakstanilta aktiivista ja konkreettista sitoutumista demokraattisiin uudistuksiin, jotka juontuvat sen kansainvälisistä velvoitteista ja sitoumuksista; kannustaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa, EUH:ta ja jäsenvaltioita kehottamaan jatkuvasti Kazakstania kumoamaan tai muuttamaan kaikki kansainvälisten normien vastaiset lait ja kannustaa niitä ottamaan ihmisoikeuskysymykset esille kaikissa asiaankuuluvissa kahdenvälisissä kokouksissa; 17. kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden edustustoja Kazakstanissa seuraamaan tilannetta tiiviisti, vierailemaan pidätettyjen mielenosoittajien ja poliittisten vankien luona ja tukemaan heitä, toimimaan aktiivisesti kansalaisyhteiskunnan paikallisten edustajien kanssa järjestämällä säännöllisiä kokouksia ilman syrjintää sekä pyrkimään edistämään hallituksen ja kansalaisyhteiskunnan välistä vuoropuhelua; kehottaa niitä lisäksi seuraamaan aktiivisesti ja reagoimaan nopeasti jatkuviin ihmisoikeusloukkauksiin ja ottamaan julkisesti kantaa tällaisiin loukkauksiin tarjoamalla apua poliittisin perustein syytteitä saaneille ja vangituille aktivisteille, osallistumalla hallituksen arvostelijoiden ja ihmisoikeuksien puolustajien oikeudenkäynteihin sekä vierailemalla vankiloissa ja pidätyskeskuksissa; kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita kehittämään kiireellisesti kattavan ohjelman, jolla tuetaan Kazakstanin kansalaisyhteiskuntaa ja demokraattisia voimia; 18.


ottaa huomioon, että presidentti Tokajev syytti aktivisteja, ihmisoikeuksien puolustajia ja vapaita tiedotusvälineitä levottomuuksiin yllyttämisestä; katsoo, että Kazakstanin ihmisoikeustilanne on viime vuosina heikentynyt jyrkästi; ottaa huomioon, että maan viranomaiset ovat kohdistaneet yhä enemmän painostusta ja oikeudellista häirintää useisiin merkittäviin ihmisoikeusalan kansalaisjärjestöihin, tiedotusvälineisiin ja vaalitarkkailujärjestöihin Kazakstanissa; toteaa, että tämä on osa kansalaisyhteiskuntaan, ammattiliittoihin ja demokraattisiin perusoikeuksiin, erityisesti sanan-, yhdistymis- ja kokoontumisvapauteen, poliittiseen moniarvoisuuteen, oikeuteen osallistua julkisiin asioihin ja oikeusvaltioperiaatteeseen kohdistuvia laajempia tukahduttamistoimia; O.


[[[SUORA LÄHETYS>]]!!!] Kazakstan Suomi elää 2022 7


on huolissaan tiedotusvälineiden vapauden kestämättömästä rajoittamisesta Kazakstanissa; kehottaa Kazakstanin hallitusta varmistamaan riippumattomille toimittajille vapaan ja turvallisen toimintaympäristön; tuomitsee jyrkästi internetin sulkemisen käyttämisen toisinajattelijoiden vaientamiseen ja sananvapauden ja kokoontumisvapauden loukkaamiseen kansainvälisten ihmisoikeusnormien vastaisesti; kehottaa Kazakstanin viranomaisia palauttamaan rajoittamattoman pääsyn internetiin, vapauttamaan kaikki muut viestintämuodot ja lopettamaan kostotoimet uutisia omatoimisesti jakavia henkilöitä vastaan; kehottaa presidentti Tokajevia tunnustamaan julkisesti vapaiden tiedotusvälineiden merkityksen ja roolin Kazakstanissa ja kunnioittamaan sitä täysimääräisesti; 14. tuomitsee vankiloissa ja pidätyskeskuksissa harjoitetun kidutuksen ja kaltoinkohtelun ja kehottaa Kazakstanin viranomaisia takaamaan kansalaisten suojelun kidutukselta ja kaltoinkohtelulta, varmistamaan, että vankeusolot vastaavat täysin kansainvälisiä normeja, tutkimaan perusteellisesti kidutustapaukset ja tekemään lopun rankaisemattomuudesta; kehottaa Kazakstanin viranomaisia suomaan kansallisen valvontaelimen ja oikeusasiamiehen edustajille välittömän ja esteettömän pääsyn tapaamaan kaikkia pidätettyjä; 15.


maaliskuuta 2020; 1. suree ihmishenkien menetyksiä ja tuomitsee jyrkästi Kazakstanin rauhanomaisia mielenosoituksia seuranneet laajat väkivaltaisuudet; esittää surunvalittelunsa uhreille ja heidän perheilleen; 2. tukee Kazakstanin kansaa, jolla olisi oltava täysi oikeus järjestää rauhanomainen mielenosoitus protestoidakseen uudistusten puutetta ja vaatiakseen maalle vaurasta tulevaisuutta; tuomitsee jyrkästi Kazakstanin ihmisoikeustilanteen voimakkaan ja jatkuvan heikkenemisen, joka vaikuttaa muun muassa sananvapauteen sekä työntekijöiden oikeuksiin ja sosiaalisiin oikeuksiin; kehottaa Kazakstanin viranomaisia noudattamaan kansainvälisiä velvoitteitaan ja kunnioittamaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia; 3.


Kazakhstan - EF EPI 2022 – EF English Proficiency Index


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page